Tumblelog by Soup.io
 • unhollow
 • nutz
 • Lupus
 • szwaglu
 • salzprinz
 • fhr
 • xann
 • psychotardbaby
 • ReachOutAndGrabIt
 • sneakpeaking
 • amporn
 • obsession
 • unitedsaga
 • tamara-lady
 • gaamee
 • Tovar
 • thebigpow
 • aleksanderkubicz
 • rasta87
 • rohankafi
 • szaaatan
 • eroth
 • blastmachine
 • myu
 • Lampartele
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 17 2017

9756 83ee
Reposted fromsosna sosna viacalvados calvados

December 05 2017

0456 bc27
Reposted fromnuitlys nuitlys viaMezame Mezame

December 04 2017

3008 046b
Reposted fromsavatage savatage viazzuuoo zzuuoo
0614 0d11
Reposted fromxpetqa xpetqa viaMezame Mezame

December 03 2017

November 30 2017

3698 5013 500
Reposted fromLane Lane viacalvados calvados
0559 f7f9
Reposted frommrngiii mrngiii viacalvados calvados

November 29 2017

Ty nie wiesz, ile razy przez całą noc byłaś ze mną, mówiłaś do mnie, śmiałaś się do mnie; wyznawałaś mi takie rzeczy, o których marzyłem, a kiedy przychodziło rano i budziłem się, widziałem obok siebie puste miejsce.
— Hłasko
Reposted fromsfeter sfeter viadancingwithaghost dancingwithaghost
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem.
I niech przyjdzie piąta,
o ile mamy dalej żyć.
— Szymborska
Reposted frompoppyseed poppyseed viaister ister
0839 f828
Na ułamek sekundy tężeje mi krew, żyły zwężają się do grubości wiolinowych strun. To ona.
— Żulczyk.
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.

November 27 2017


i poszlibyśmy na jakąś kawę, papierosa

a potem cię zostawię

— m
5883 6808 500
Reposted fromdivi divi viaMezame Mezame

November 26 2017

4188 babc
Reposted fromnazarena nazarena viacomiendolirica comiendolirica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl