Tumblelog by Soup.io
 • unhollow
 • nutz
 • Lupus
 • szwaglu
 • salzprinz
 • fhr
 • xann
 • psychotardbaby
 • ReachOutAndGrabIt
 • sneakpeaking
 • amporn
 • obsession
 • unitedsaga
 • tamara-lady
 • gaamee
 • Tovar
 • thebigpow
 • aleksanderkubicz
 • rasta87
 • rohankafi
 • szaaatan
 • eroth
 • blastmachine
 • myu
 • Lampartele
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2019

7643 a0e4 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viainto-black into-black
Jesteś uwięziony między tym co czujesz, a tym co wypada zrobić i co pomyślą inni. Zawsze wybieraj to co sprawia,że możesz być szczęśliwy. Chyba,że chcesz by szczęśliwi byli wszyscy oprócz Ciebie.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaresort resort
7598 1f39 500
Reposted from4777727772 4777727772 viawredna wredna
7612 ef0b 500
Reposted from4777727772 4777727772 viawredna wredna

February 13 2019

7363 c2d4
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaahora ahora
Jeśli czegoś nie rozumiesz potraktuj to jako sztukę, sztuki nie trzeba rozumieć. 
— Kolwiekco.soup.io

February 12 2019

6755 aeab
Reposted frominto-black into-black viahormeza hormeza
0629 dfa1
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viahormeza hormeza
Reposted bySilentForestinto-black
6143 2a07
Reposted fromjestemzero jestemzero viainto-black into-black
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl